Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘IPCC’

Inför klimatmötet i Köpenhamn ökar frekvensen av klimatalarmistisk rapportering i svensk media påtagligt. I dagens DN sattes rubriken till: ”Koldioxiden slår rekord”. Enligt artikeln har koldioxidhalten aldrig varit så hög som nu. Dessutom liknas ökningstakten vid något som är i sken.

Faktum är att koldioxidhalten ökar, det har den gjort under flera hundra år. Men, till skillnad mot det som skrivs i artikeln har ökningstakten faktiskt minskat under de två senaste åren. Koldioxidhalten är alltså inte i sken. En minskande global temperatur sedan 2001 i kombination med det senaste årets ekonomiska kris har bidragit till att hålla ökningstakten i schack.

Den sedan ett par hundra år konstant ökande koldioxidhalten innebär självklart att nya koldioxidrekord slås varje år – närmare bestämt i juli då halten är som högst. Detta är ingen nyhet – vilket DN gärna vill påskina. Den viktiga frågan är hur stark koppling koldioxidhalt och temperatur har. Historiska data visar att temperatur styr koldioxidhalt. Det omvända har inte bevisats. IPCC misstänks ge koldioxid en alltför starkt återkopplande effekt avseende temperatur i sina globala klimatmodeller.

Data över koldioxidhalt och global temperatur kan inte ens kopplas samman för kortare tidsperioder över 10-tals år.  Under perioderna 1960-1975 och 2001-idag minskade den globala temperaturen. Mellan 1975 och 2001 ökade den. Dessa klart divergerande trender skedde under inverkan av en ständigt ökande koldioxidhalt i atmosfären.

De klimatforskarmail som nyligen hackats och lagts ut på nätet har rönt stort intresse i utländsk media. I svensk media nämns händelsen endast i förbigående. Att vår inhemska media inte ids ifrågasätta ”konsensus” tyder på lika delar ignorans och okunnighet.

www.climate4you.com är en bra sida för den som själv vill få tillgång till medialt ofiltrerad klimatdata.

Annonser

Read Full Post »

I en global manifestation på över 5 000 platser i 181 länder påminndes vi om vissa personers oro för den ständigt ökande koldioxidhalten i atmosfär och hav.

Just nu är koldixidhalten 385 ppm. I somras var den 390 ppm och kommer att vara ytterligare något högre nästa sommar.

Under manifestationen framfördes budskapet att ekosystemet, som vi ser det idag, inte klarar av en koldioxidhalt högre än 350 ppm i ett längre perspektiv. Koldioxidhalten är för hög och måste sänkas. Intressant är att koldioxidhalten år 1988, det år IPCC etablerades, var just 350 ppm, hmmm…

EU arbetar för att sänka sina utsläpp med 20% fram till 2020. Bra, eller hur. Man måste dock se detta i ett globalt perspektiv. I andra delar av världen, där man går från en mindre utvecklad levnadsstandard till en standard som mer liknar vår, ökar utsläppen mer än hastigheten av vår minskning. Enbart i Kina driftsätts 1-2 kolkraftverk varje vecka. EU:s kommande 11-åriga utsläppsminskningskampanj äts upp av Kina på bara två år. Frågan man kan ställa sig är huruvida ökningstakten avseende koldioxidutsläpp går att stabilisera, för att få till stånd en minskning av utsläppen ser i dagsläget ut att vara helt fruktlöst.

Mer om klimat och koldioxid: Climate4you, NewsMill, DN

Read Full Post »

HAX har återigen lagt upp en väldigt intressant film som väcker många frågor kring den alltmer infekterade klimatdebatten.

Några citat, fritt översatta:

Angående riktade anslag mot klimatforskning…

Om jag önskar genomföra en studie om ekorrarna i Sussex, efter 1990 (pga IPCC), så skulle jag självklart ansöka om medel på följande sätt: Studien syftar till att undersöka sambandet mellan ekorrarnas  insamling av föda och den globala uppvärmningen. För nämner jag inte global uppvärmning kanske jag inte beviljas forskningsanslag.

Apropå det att IPCC bortser från andra orsaker än koldioxid som drivkraft bakom den globala uppvärmningen…

Jag brukar förklara problemet genom följande analogi: Min bil fungerar inte speciellt bra.  Jag bortser därför från att undersöka motorn, som är jämförbar med solen. Jag bortser från att undersöka växellådan, som är jämförbar med vattenånga. Men jag väljer att undersöka en av hjulbultarna – så dålig är vetenskapen i klimatforskningen.

Read Full Post »

Som en motvikt till den pågående miljökonferensen i Poznan (Polen) publicerar ett amerikanskt senatsutskott en uppseendeväckande rapport. I rapporten kritiseras FN, IPCC och Al Gore för att på ett onyanserat sätt propagerat för koldioxid som den stora draken avseende temperaturförändringarna på jorden. Bakom rapporten står många klimatforskare tillika IPCC-dissidenter. 2007 var antalet kritiker 400, i år är de över 650 och antalet IPCC-antagonister ökar snabbt. Kritiken riktas främst mot sammanfattningen och de slutsatser som IPCC presenterade 2007 om det globala klimatet.

Intressant är att de 650 forskarna är 12 gånger fler än de som sammanfattade 2007 års klimatrapport. Tilläggas bör att IPCC:s slutsatser om det globala klimatet har en rätt betydelsefull läsarskara – alla världens politiska ledare och beslutsfattare – huga!

Läs mer här: epw.senate.gov

Ytterligare om EU:s klimatmål

Read Full Post »

Lars Bern ger inte upp i sin kritik mot politiskt korrekta klimatdebattörer. I söndagens Brännpunkt (SvD) ger han replik till diverse klimatlobbyister.

För den som vill bilda sig en egen uppfattning om de högst aktuella klimatförändringarna vill jag varmt rekommendera ett besök på följande hemsida [www.climate4you.com]. Det är professor Ole Humlum som här presenterar råa klimatdata på ett lättillgängligt sätt. Sidan är väldigt omfattande och innehåller det mesta som är värt att veta om temperaturer, istäcken, nederbörd osv.

På sidan debatteras inte klimatet – här talar klimatet sitt eget språk.

Sidan skapades för att överbrygga uppenbara kunskapsbrister om meteorologi och klimat i klimatdebatten.

Ett bra exempel på möjliga brister i tolkningen av det globala klimatet ges [här]. Om man tar hänsyn till den generella temperaturhöjningen som pågått sedan ”Den lilla istiden”, som gav vika runt 1900, går det inte att påvisa att de globala temperaturförändringarna avviker från det ”normala”. IPCC får sig även en känga för sitt sätt att presentera data. IPCC:s tvivelaktiga sätt att beräkna och anpassa klimatdata ledde till ett offentliggörande att perioden mellan 1981-2005 skulle ha varit exceptionell avseende temperaturökning. Mer konventionellt hanterade data, och med hänsyn tagen till den allmänna temperaturtrenden från 1908, visar att det inte finns någon koppling mellan antropogena utsläpp av växthusgaser och globala temperaturförändringar [AGW].

God läsning!

Read Full Post »

I dagens SvD 18/11-08 ser jag till min stora förtjusning ytterligare ett starkt kritiskt inlägg mot IPCC och deras koldioxidspöke. Lars Bern (IVA) ifrågasätter två av de mest grundläggande svagheterna i IPCC:s hypotes och drar slutsatsen att en fortsatt vandring längs den inslagna vägen leder allt närmare ruinens brant.

Read Full Post »

FN:s klimatpanel som har i uppgift att påvisa kopplingar mellan människans förehavanden och den globala temperaturen befinner sig i ständigt ökande blåsväder.

Koldioxidutsläpp till atmosfären är ett av de stora samtalsämnena just nu. Eller rättare sagt ökningen av koldioxid i atmosfären. Mediernas ohämmade rapportering är i stor utsträckning ofta ensidig och irrationell.

Trots att koldioxidhalten i atmosfären ökat de senaste tio åren visar data att den globala medeltemperaturen inte ökat. Temperaturen har tvärtom visat sig sjunka under de senaste åren. Att temperaturen sjunkit under några få år är ingen trend. Men, om detta fortsätter; med en ökande koldioxidhalt och sjunkande global temperatur, kommer då IPCC:s existensberättigande att ytterligare ifrågasättas?

Hönan eller ägget

Det finns ett tydligt samband mellan koldioxidhalt i atmosfären och global temperatur. Generellt gäller att koldioxidhalten ökar med höjd temperatur. Men vad orsakar vad? Studier visar att det är den ökande temperaturen som orsakar en ökning i koldioxidhalt. För när temperaturen höjs frigör bl a haven den koldioxid som inte längre kan lösa sig i varmare vatten. Skogsbränder är en annan bidragande faktor till varför koldioxidhalten ökar vid ökande temperatur. Man har hittills – ja, tills nu – inte kunnat påvisa att en förhöjd koldioxidhalt orsakar global temperaturökning – det är tvärtom.

Vad är det då som orsakar dessa temperaturfluktuationer på vår jord – fluktuationer som i sin tur leder till att koldioxidhalten höjs och sänks? I ett tidigare inlägg listar jag olika förslag till varför massdöd inträffat på vår jord. Två av dessa förslag: Solens inverkan samt jordens banform runt denna himlakropp sätter jag som troliga kandidater till det ständigt skiftande klimatet på vår planet.

Vi är ännu inte tillräckligt fattiga

Vissa länder stålsätter sig nu inför kraven på minskade koldioxidutsläpp. Sverige leder denna liga. Andra länder struntar i att tillmötesgå kraven – inte så mycket för att de är obstinata – utan för att de helt enkelt inte har råd. Med tanke på den pågående och troligtvis långvariga ekonomiska krisen kommer ytterligare fler länder inte kunna tillmötesgå kraven inom denna den senaste av gentlemannasporter: Att stå upp för minskade koldioxidutsläpp.

Den ekonomiska och materiella utveckling som skett sedan 1900-talets början saknar motstycke i historien. Denna utveckling baseras i grund och botten på ett utnyttjande av naturen, och omvärlden, på billigast möjliga sätt. Då antalet människor ökar och att dessa får ökad levnadsstandard åtgår ständigt mer av jordens resurser. Då dessa naturresurser är ändliga, eller på annat sätt begränsade i tiden, kommer välståndet för de nu rikaste nationerna att minska i framtiden – vi kommer att bli fattigare. Reglerna kring hur våra naturresurser tillåts utnyttjas skärps ständigt. Detta leder till att verkningsgraden inom förädlingsprocessen minskar – vi får inte ut lika mycket för våra insatser – vi kommer att bli fattigare och således tvingas att ansluta oss till de länder som idag inte anser sig ha råd att vårda sina koldioxidutsläpp.

Kritisk granskning inom klimatdebatten och ifrågasättande av IPCC

Om IPPC och hockeyklubban: Starkt kritisk artikel om Professor Bert Bolin, grundaren av IPCC.

Om stigande havsnivåer: Den världsledande forskaren tillika expert på havsnivåer geolog Nils-Axel Mörner förklarar hur det troligtvis förhåller sig.

För den som inte är särskilt insatt i klimatfrågan, men vill få en kritiskt granskande översikt finns följande bidrag från Chalmers.

Klimatologen Hans Jelbring ifrågasätter koldioxidens betydelse för den globala temperaturutvecklingen 17/10-08 i SvD:s Bännpunkt.

IPCC:s agenda ifrågasätts bl a av Christopher Monckton i Telegraph.

På SvD:s vetenskapssida skriver Peter Sylwan om osäkerheter inom bl a klimatforskning.

På SvD: Brännpunkt ifrågasätts IPCC:s trovärdighet då det bara är ett fåtal personer som är delaktiga i den slutliga sammanställningen av klimatrapporten och de slutsatser och rekommendationer som görs i denna. Av 2500 klimatexperter som ingått i granskningen är det bara 50 vetenskapsmän och politiker som står för rapportens helhet och dess slutsatser.

Read Full Post »