Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kina’

DN debatt 9/11-08 kritiserar ärkebiskop Anders Wejryd den svenska regeringen för kraftlös miljöpolitik. Svenskarna släpper ut 50% mer koldioxid än genomsnittet i världen.

Efter att ha informerats om detta fick 1.018 personer under augusti svara på frågan ”Hur många ton koldioxid tror du att vi släpper ut i Sverige räknat per invånare?”

Hälften av de tillfrågade trodde att svenskarna släpper ut lika mycket som det globala genomsnittet eller mindre. En fjärdedel av de svarande hade rätt, nämligen att svenskarna släpper ut 50 procent mer än det globala genomsnittet, det vill säga att vi använder omkring sex ton jämfört med snittets fyra ton. Endast en femtedel trodde att vi använder mer än vad vi gör.

Detta är en både laddad och mångfacetterad fråga som inte lätt benas ut här. Men jag skall försöka visa hur fel det kan bli om man likt Anders använder statistiska data på ett godtyckligt sätt.

I artikeln jämförs länders koldioxidutsläpp per person. Här ställer man således varje enskild person som ansvarig för koldioxidutsläppen. Man jämför dessutom med genomsnittet för världen: En värld där 80% av befolkningen tjänar mindre än 10 US dollar per dag och 50% tjänar under 2,5 US dollar per dag. I diagrammet nedan visas koldioxidutsläpp per land, och per person, enligt debattartikelns mantra (förstora genom att klicka på bilderna).

d3Man ser tydligt att Sverige inte befolkas av de värsta skurkarna i världen. Det var ju betryggande att se. Det finns faktiskt länder med långt mycket hemskare invånare som släpper ut många gånger mer koldioxid per person än du och jag.

Då koldioxidutsläpp starkt kopplar till en nations utvecklingsgrad ber jag att få presentera samma data på ett annat sätt. I diagrammet nedan jämförs utsläppen per person med BNP per person – ett långt mycket bättre sätt att visa hur hemska svenskarna är när det gäller koldioxidutsläpp i världen.

d2

Vid denna jämförelse ser svenskarna ut att vara rena föredömen för den övriga värden: Vi har det relativt bra ställt samtidigt som vi har väldigt låga koldioxidutsläpp. Vi ligger långt under genomsnittet. Och detta har vi vattenkraft och kärnkraft att tacka för.

Men, det vi sett hittills säger inte något om hur mycket vi som nation bidrar till de globala utsläppen av koldioxid. Det rör sig faktiskt om ett globalt ”problem”. Anders tycker vi skall lösa det globala problemet i Sverige. Titta på diagrammet nedan och besluta er sedan för hur mycket ni kan bidra med till minskade koldioxidutsläpp.

d11Alla 200+ länder finns inte med i diagrammet pga utrymmesbrist. Men det viktiga i diagrammet sker längst till vänster. Samtliga data avser 2004. För Kina har jag lagt in ytterligare information som visar deras ökande koldioxidutsläpp. Kinesernas koldioxidutsläpp ser ”per person” rätt bra ut – hälften av svenskens. Avseende hela landets utsläpp så har de nyligen gått om USA och leder nu den globala utsläppsligan. Detta kanske inte är så farligt? Nja, inte om man ser det ur ett statiskt perspektiv. Men det sker saker i Kina, de utvecklar sig mot den industrialiserade världen både avseende pengar och i utsläpp per person. Vi ser återigen sambandet mellan välstånd och utsläpp.

Problemet är att de är så förbaskat många, och att utvecklingen går så rasande fort. Som jag skrev i ett tidigare inlägg ”Sveriges klimatpolitik: Löjeväckande i ett globalt perspektiv” så spelar våra insatser i Sverige ingen roll globalt sett. De pengar vi använder för att minska våra redan låga utsläpp av koldioxid kan utnyttjas bättre om vi kanaliserar dem till utvecklingsländer.

Kina ökar sina koldioxidutsläpp med drygt sju Sverige per år. Övriga industrinationer ligger på i stort sett samma nivåer år efter år. Frågan man ställer sig är: Vad  tjänar vi på att plöja ned miljarder för att bygga vindkraftverk i Norrland, som ersättning för bl a vattenkraft, när Kina och snart även Indien blåser på i sin utveckling (jämför stapeln för Sverige med Kinas utveckling)?

I väst är vi relativt få personer som har det djävligt bra i jämförelse med övriga världen. Om vi i väst skall minska våra koldioxidutsläpp för att nya nationer är på frammarsch kommer detta att kosta. Vi kommer att få det sämre. Detta är ett pris som vi måste betala om koldioxidutsläppen skall minska. Detta är dock något som ingen vill betala för. Vi vill ju inte få det sämre! Det är väl inte bara jag som ser fram mot högre lön och billigare kapitalvaror – missförstå mig rätt!

Slutsats: Alla jordens invånare kan tyvärr inte få det lika bra som vi i västvärlden, för då räcker råvaror och utsläppsrätter inte till.

Annonser

Read Full Post »

Sveriges el-produktion är under ett normalår ungefär 145 TWh. Produktionen sker genom vattenkraft (45%), kärnkraft (45%), vindkraft (1%) och resten (9%) produceras genom annan värmekraft. Vissa år är vi nettoimportörer, andra år så har vi ett produktionsöverskott som kan säljas till våra grannländer.

Många inom miljörörelsen är motståndare till ytterligare utbyggnad av kärn- och vattenkraft. Vindkraft är ett alternativ som vissa hävdar kan ersätta kärnkraften.

Den stora utmaningen för vindkraften är att den utnyttjar en relativt utspädd form av energi. Samma gäller för solkraft. Man behöver installera väldigt många snurror på stora arealer för att få ut den rörelseenergi som vår atmosfär erbjuder oss i överflöd. Ytterligare en utmaning med vindkraften är att den blir relativt dyrbar pga av ovanstående faktum. Avseende koldioxidutsläpp så drar vind-, vatten- och kärnkraft jämnt skägg enligt ett flertal studier. De olika livscykelanalyserna visar en viss varians sinsemellan avseende koldioxidutsläpp, men väger man samman studierna ses att utsläppen mellan de olika kraftkällorna är relativt lika.

Vattenkraft och kärnkraft utgör ryggraden i den svenska el-produktion – vår så kallade baskraft. Baskraft kan inte ersättas hursomhelst, i synnerhet inte av energikällor som man inte har reglermässig kontroll över. Till denna grupp av energikällor hör vindkraft och direktverkande solkraft. När det inte blåser, eller är molnigt, genererar dessa kraftverk ingen energi.

Enbart en begränsad del av baskraften kan ersättas av dessa former av alternativ energiproduktion. Visst, man kan säkerligen bygga överdjävligt många vindkraftverk. Kanske rentav så många så att den i kärnkraftverken installerade effekten täcks fullt ut. Då skulle man i teorin kunna stänga av kärnkraftverken…i några timmar…till dess att vinden avtar. Sedan måste kärnkraftverken startas ånyo. Men, ett kärnkraftverk eller annan kondenskraft kan dock inte drivas ad-hoc med ideliga uppstarter och nedkörningar. Vattenkraften är däremot mer dynamisk i sammanhanget.

Kärnkraften kan således inte avvecklas. Åtminstone inte ännu, inte förrän vi har uppfunnit ett likvärdigt miljöneutralt energialternativ.

Om detta finns säkerligen lika många åsikter som antalet invånare i landet. Den springande punkten i sammanhanget är dock; oavsett vilka tekniska lösningar vi väljer att utnyttja för att tillgodose vårt behov av miljövänlig/-neutral el (och annan energi) så påverkar detta inte de globala utsläppen av växthusgaser på något sätt.

Jag vill tvärtom hävda att vårt inhemska navelskådri, i jakten på en allt renare energiproduktion, påverkar de globala utsläppen i negativ riktning. De miljarder kronor vi måste satsa för att minska våra redan marginella utsläpp av växthusgaser (från kraftproduktion) skulle ha långt mycket bättre utväxling för miljön om de i stället satsas utanför vårt lands gränser. Vi bör bistå underutvecklade länders utbyggnad av ny energiproduktion och genom bistånd hindra dem från att bygga ineffektiva och ”smutsiga” kraftverk. Detta alternativa sätt att bedriva klimatpolitik borde utnyttjas i större utsträckning av de styrande i vårt och andra industrialiserade länder.

I Sverige släpper vi årligen ut runt 85 miljoner ton koldioxid (transportsektorn inräknad här, som utgör lejonparten av utsläppen) från icke förnyelsebara energikällor. Denna siffra kan vid en första anblick upplevas som enormt stor. Men våra utsläpp är ingenting om man sätter in dem i ett globalt perspektiv.

Vi jämför med Kina: De ökar sina koldioxidutsläpp med i runda slängar ett Sverige, eller 85 miljoner ton, var 50:e dag. Det blir drygt sju Sverige per år. Och detta bara från Kina, år in och år ut. Tyvärr är många fler läder än Kina är inblandade i denna soppa. Indien är ett annan jättenation på frammarsch. Förutom koldioxid följer andra hälsofarliga ämnen i förbränningens fotspår.

Det ekonomiska system vi lever med kräver tillväxt, säg 2 % årligen, se även detta inlägg. Den ekonomiska tillväxtkurvan blir således exponentiell sett över längre tidsperioder. Med hänsyn till jordens begränsade tillgångar kommer detta system inte att vara hållbart i framtiden nu när resurserna utarmas i allt snabbare takt…

Vi i Sverige måste vakna upp och inse hur det står till med den svenska klimatpolitiken och de risker som följer i dess fotspår.

Read Full Post »