Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Det har gått snart en månad sedan de första indikationerna på ökad luftaktivitet nådde mätstationer runt om i Europa. För ett par dagar sedan uppmärksammades detta på SSM:s hemsida. Idag återstår väldigt låga halter av de ”puffar” av radioaktivt material som troligtvis är orsaken till de förhöjda halterna av jod-131 vi nu mäter upp. Initialt var dosraten i Sverige upp mot 1,5 gånger den normala. Oavsett halter/nivåer så har dessa (i detta fall) enbart en akademisk betydelse och är helt ofarliga för omgivningen.

Den intressanta frågan är den om vad det är som orsakat utsläppet? Ingen har hittills kunna ge besked. Det är tyst. Liksom med Arctic Sea för ett tag sedan sker rapporteringen väldigt sent och med urvattnat innehåll.

Så, varför inte göra något själv? Europakommissionen presenterar data från drygt 4 000 mätstationer för strålning i runtom Europa i ett grafiskt gränssnitt. Om vi antar att de mystiska spikar (från ”puffarna”) som ses i dosratsnivå  från den 17 oktober och framåt är orsakade av jod-131 kan man ställa samman en mycket enkel spridningskarta.


Tid före och efter referenstid anges i timmar (röda prickar). Referenstidpunkt valdes godtyckligt då dosraten spikade i Norge. Vid vissa stationer kunde ingen ökad dosrat noteras (cerisa prickar). Från England är mätresultaten för grova för att kunna användas i sammanställningen (svarta prickar).

Man ser tydligt att orsaken till den förhöjda dosraten drar in över Nordsjön från nordväst på sin väg mot Danmark. Därefter sprids plymen ut över norra Europa, Sverige och Finland. Varifrån radioaktiviteten härstammar, innan den når land, är inte möjligt att bestämma exakt utifrån dessa data. För detta krävs information om vindriktningen nordväst om Storbritannien under aktuella dagar. Att Polen skulle har rätt i sina misstankar om att strålningen kan komma från Pakistan är dock mindre troligt. På Irland ses svaga spikar ett halvt dygn innan vald ref.tidpunkt i Norge. Om detta beror av mätfel eller ej, eller något annat, är svårt att avgöra. Detta skulle kunna peka på att en ubåt ventilerat en mindre mängd radioaktiva gaser innan ett eventuellt större utsläpp skedde närmare Norge.

Troligt är att händelsen har militär koppling. Detta pga den kompakta tystnaden samt att inte ens IAEA kunnat förklara vilken källa utsläppen har. Kanske rör det sig enligt spekulationerna ovan om en atomubåt som fått problem norr om Skottland, eller ett sjukhus som av misstag släppt ut lite av sina radioisotoper, eller något annat. Orsakerna är dock lätträknade till art och antal.

Spridningskartan bygger enbart på den första aktivitetsspiken som drog in över land och som kunde detekteras. Sedan den 17 oktober har ytterligare puffar med luftburen aktivitet spridits över Europa. Att sammanställa även dessa data skulle kunna ge ytterligare information om bakomliggande orsak till de förhöjda jod-131-nivåerna i Europa.

Fler som inte vet vad det handlar om: El-forumet, Expressen, Debatthuset, AB, SvD, DN, Reuters.

Idag gör E24 en god sammanfattning av det underliga i den Nordiska elmarknaden samt avregleringen av den svenska dito och hur detta medfört att elpriset stigit till rekordnivåer på bara några få år. De tidigare så avskräckande höga kontinentala elpriserna är idag lägre än de svenska. Svensk vattenkraft säljs ut under sommaren för möjlighet till ytterligare profit även under normal lågsäsong, varpå vattenbrist kan åberopas under effektmässig högsäsong. Problemet bör inte skyllas på kraftbolagen då möjligheten till den pågående förmögenhetsöverföringen skapats på politisk väg. Och säg den som inte väljer att utnyttja möjligheterna med ”systemfelet”. Konsumenten uppfattar dock elbolagens agerande som förnedrande, obehagligt och dyrt.

Kraftbolagens strategi är lätt att följa – häng med!

Den energimängd som lagras i vattenmagasinen i Norrland är normalt upp till 15 % (5 TWh) lägre idag jämfört med genomsnittet under perioden 1950-2008, se bild 1.Bild 1. Fyllnadsgrad i vattenmagasin under de senaste två åren. Nollvärde = medelvärde för perioden 1950-2008.

För att bibehålla denna negativa marginal säljs ”överskott” utomlands om så krävs. Ett tydligt exempel på vattenkraftens väg söderut under sommarhalvåret ses i maj 2010 efter en sällan skådad snösmältning i Norrland. Tillrinningen tangerade 9 TWh under en vecka, vilket får anses vara unikt, se bild 2. För att sätta detta i perspektiv produceras ca 65 TWh el genom vattenkraft under ett normalår.

Bild 2. Tillrinning i vattenmagasinen.

Den enorma kaskad av smältvatten kom att fylla magasinen så att energilagren hoppade upp från den nya lägre normalnivån till en betydligt högre nivå (från -4 TWh till +2,5 TWh), se bild 1 igen. Åtgärden som följde var att dammarna öppnade till fördel för konsumenter i Norge och norra Europa – vi hade trots allt ”lånat” rejält med vattenkraft av norrmännen föregående vinter. Vattenkraften kördes under sommaren på en onormalt hög nivå. Dock gick man inte under nivån -15 % mot normalnivån vid något tillfälle.

Men!

Välkänt var att flertalet reaktorers revisionsperioder var inplanerade till hösten/senhösten 2010, bland annat som följd av problemen med försenade projekt under tidigare år, se översta rutan i bild 3.

Bild 3. Revisionsperioder från 2010 till 2013 för svenska och finska reaktorer.

Under den normala revisionsperioden från april/maj till augusti/september ses att endast två av nio reaktorer underhölls 2010 (Ringhals 2 hade ingen revision). Övriga reaktorer genomgick revisionsavställning under det sista kvartalet. Först 2012 är den normala revisionsperioden för samtliga reaktorer återupprättad i Sverige. Intressant är att jämföra planeringen för, och längden av, de svenska och finska revisionerna. Vart fjärde år planeras för längre stopp och mer omfattande service vid de finska reaktorerna. De finska ”långstoppen” är ofta kortare än en normal svensk revisionsavställning.

Trots kunskap om kärnkraftverkens sena revisionsavställningar 2010 är det ofattbart att nivån i kraftdammarna överhuvudtaget tilläts sänkas till de lägre nivåerna under sommaren. Resultatet av denna planering lät sig inte vänta. Vinterns tidiga ankomst i kombination med pågående revisionsavställningar medförde att vattennivåerna i dammarna sjönk till nära 30 procentenheter under det normala, se bild 4. Att kärnkraften sedan december varit möjlig att köra nära maximalt effektuttag har räddat denna heltokiga planering från kraftbolagens sida.

Bild 4. Fyllnadsgrad i de svenska vattenmagasinen.

Idag planeras för den av EU subventionerade elkabeln ”NordBalt” mellan Sverige och Baltikum. Ett Baltikum som är nettoimportör av rysk el sedan stängningen av kärnkraftverket Ignalina 2009. Med denna kabel kan även dessa länder förses med nära koldioxidfri norsk och svensk el. Först om 10-15 år planeras ett nytt kärnkraftverk stå klart i Litauen, så fram till dess kommer strömmen troligtvis flöda mest i riktning mot Baltikum.

Bild 1, 2 och 4 hämtad från: www.svenskenergi.se (Kraftläget i Sverige)

Mer i media: SvD.

 

SD och Riksdagen

I sann demokratisk anda röstades, ett enligt många odemokratiskt parti, in i den svenska Riksdagen. Sverigedemokraternas politik bars fram av 5,75 % av de röstande  i 2010 års val.

Protesterna mot SD:s framgångar lät sig inte vänta. I Göteborg, Stockholm och Malmö samlades mången för att visa sin avsky.

De etablerade partierna har ännu inte bestämt sig för hur de ska samarbeta i syfte att manövrera ut SD:s vågmästarroll. Jimmie Åkesson hävdar å sitt partis vägnar att övriga riksdagspartier agerar högst odemokratiskt. Det återstår att se om de etablerade partiernas agerande kommer att vara kontraproduktivt eller inte för utgången av framtida val. Jag har mina aningar.

Med minsta möjliga marginal missar Alliansen de två mandat som krävs för egen majoritet i Riksdagen. Och såhär i efterhand anser sig 8 % av Aftonbladets läsare vara ångerfulla för hur de röstade. Kanske lite väl sent, naivt eller ogenomtänkt – det var trots allt upplagt för en valrysare sedan flera veckor tillbaka, och då inte mellan Alliansen och de RödGröna.

Hursomhelst. Utanför Riksdagshuset fångades följande bild – en bild jag låter symbolisera de många och ofta starka känslor som valet rört upp i vårt avlånga land.

Mer i media: DN, DN, SvD, SvD

Det våras för kärnkraften

Tvärtemot vad många tror och vill påskina byggs det just nu mycket kärnkraft i vår omvärld. Ökningstakten är dessutom kraftigt stigande. Energimyndighetens generaldirektör, tillika kärnkraftsskeptiker, Tomas Kåberger låter ofta informera ofta följande:

De senaste åren har det byggts väldigt lite kärnkraftsverk i världen. Det är första gången sedan 50-talet som ingen ny reaktor har startats på över två år. De projekt som pågår har i Europa blivit försenade och fördyrade.

Dessa uttalanden ger oss dock bara halva sanningen. Nedan ser ni läget inom kärnkraftsbranschen från 2004 fram till idag. Från slutet av 2007 fram till slutet av 2009 stämmer det att inga nya reaktorer togs i bruk. Detta är resultatet av en flera decennier lång trend av minskat intresse för ny kärnkraft. Denna negativa trend bröts definitivt i mitten av 00-talet. Nu när behovet av miljövänlig elproduktion är större än någonsin har byggandet tagit rejäl fart. Det kraftigt ökade reaktorbyggandet kompenserar även för de många reaktorer som kommer att tjäna ut under de kommande decennierna, däribland de svenska. Idag är över 100 reaktorer beställda och flera hundra planeras att byggas inom överskådlig tid.

Siffrorna över staplarna = antal reaktorer.

Men, kommer uranet räcka till som bränsle för alla dessa reaktorer? Mer om uran och framtidens reaktorer hittar ni här.

Mer om kärnkraft i media: DN, SvD, SVT

Nu får SAAB det bättre

Vi tänker på alla SAAB-anställda, SAAB:s underleverantörer och alla de familjer som tyvärr kommer att drabbas mycket hårt, bara dagar innan årets största helg.

Den sista satsningarna från Koenigsegg och Spyker höll inte hela hela vägen i mål.

Mer i media: DN, DN, SvD, SvD, AB

Media missleder omedvetet

Inför klimatmötet i Köpenhamn ökar frekvensen av klimatalarmistisk rapportering i svensk media påtagligt. I dagens DN sattes rubriken till: ”Koldioxiden slår rekord”. Enligt artikeln har koldioxidhalten aldrig varit så hög som nu. Dessutom liknas ökningstakten vid något som är i sken.

Faktum är att koldioxidhalten ökar, det har den gjort under flera hundra år. Men, till skillnad mot det som skrivs i artikeln har ökningstakten faktiskt minskat under de två senaste åren. Koldioxidhalten är alltså inte i sken. En minskande global temperatur sedan 2001 i kombination med det senaste årets ekonomiska kris har bidragit till att hålla ökningstakten i schack.

Den sedan ett par hundra år konstant ökande koldioxidhalten innebär självklart att nya koldioxidrekord slås varje år – närmare bestämt i juli då halten är som högst. Detta är ingen nyhet – vilket DN gärna vill påskina. Den viktiga frågan är hur stark koppling koldioxidhalt och temperatur har. Historiska data visar att temperatur styr koldioxidhalt. Det omvända har inte bevisats. IPCC misstänks ge koldioxid en alltför starkt återkopplande effekt avseende temperatur i sina globala klimatmodeller.

Data över koldioxidhalt och global temperatur kan inte ens kopplas samman för kortare tidsperioder över 10-tals år.  Under perioderna 1960-1975 och 2001-idag minskade den globala temperaturen. Mellan 1975 och 2001 ökade den. Dessa klart divergerande trender skedde under inverkan av en ständigt ökande koldioxidhalt i atmosfären.

De klimatforskarmail som nyligen hackats och lagts ut på nätet har rönt stort intresse i utländsk media. I svensk media nämns händelsen endast i förbigående. Att vår inhemska media inte ids ifrågasätta ”konsensus” tyder på lika delar ignorans och okunnighet.

www.climate4you.com är en bra sida för den som själv vill få tillgång till medialt ofiltrerad klimatdata.

Alliansen vinner nästa val!

Vattenfall och Industrikraft presenterade under dagen en avsiktsförklaring om framtida samarbete. Detta samarbete kommer med stor sannolikhet att leda fram till att nya kärnkraftsreaktorer byggs i Sverige. Det är ännu inte tillåtet att bygga nya reaktorer i vårt land, men i och med regeringens energipolitiska utspel i våras är detta förbud att betrakta som överspelat.

Allianspartierna är positiva till att våra befintliga tio reaktorer ersätts då de tjänar ut efter 50-60 års drift. Den röd-gröna koalitionen har tyvärr inte samma strömlinjeformade och enhetliga energipolitik. Socialdemokraterna är, bortsett från Mona, kärnkraftvänliga – de byggde bland annat upp den svenska kärnkraften på 70-talet. Men detta hjälper dem inte idag då de är lierade med radikala kärnkraftsantagonister i form av miljöutopister och övervintrade kommunister.

2010 års val troligtvis kommer att gå i kärnkraftens tecken. Och det är mycket troligt att den kärnkraftvänliga Alliansen sopar banan med övriga partier.

En antydan om kommande valresultat kan anas om man ser till de opinionsundersökningar som samtliga Drakar utsatt sina läsare för idag:

Svenska Dagbladet: 83 % för och 17 % mot nybyggnation.

Dagens Nyheter: 70 % för och 30 % mot nybyggnation.

Aftonbladet: 77 % för och 23 % mot nybyggnation.

Mer: DN